បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់
May
19
Sat
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២​ ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី១២
May 19 – May 25 all-day
May
26
Sat
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៨
May 26 all-day
May
30
Wed
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១២ ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប
May 30 – Jun 2 all-day
May
31
Thu
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ​ ថ្នាក់ទី៧​ ដល់ទី៩
May 31 all-day

ភ្ជាប់ជាមួយយើងតាមរយៈ