ទំនាក់ទំនង

សាខាទួលគោក

អគារលេខ26 ផ្លូវលេខ289 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (855) 23 959 555, (855) 77 217 700
ទូរសារ: (855) 23 993 496

  • E-mail: info@aistk, info@mjqeducation.edu.kh
  • Website: www.aistk.edu.kh, www.mjqeducation.edu.kh
  • Facebook: www.facebook.com/ais.mjqeducation
  • YouTube: www.youtube.com/user/mjqgroup