សាខាម៉ៅសេទុង

អាសយដ្ឋាន
អគារលេខ១៤០ & ២១០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរសព្ទលេខៈ
(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

YouTube