​បទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន”

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា អ្នកគ្រូ សារ៉ាត ម៉ារីណូ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាលា​រៀន អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​ សាខាទួលគោក។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ ក៏ដូចជាចែកចាយពីវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគាត់៕