សិក្ខាសាលាស្តីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

កាលថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ គណៈ​គ្រប់គ្រង​នៃ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បាន​សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សុខភាព​សិស្ស ម៉េងលី…