បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី​គម្រោងការ​ងារ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៩​-២០២០​

 កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមស្ម័គ្រចិត្តចង្កឹះចម្រុះ បានបទបង្ហាញស្ដីពីគម្រោងការងារស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ និងទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​…

ការ​ធ្វើ​ថ្នាក់​និទស្សន៍​លើ​ការ​បង្រៀន​ភាសាខ្មែរ​ ថ្នាក់​ទី១​

កាលពីថ្ងៃទី០៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សាលាបានរៀបចំការធ្វើថ្នាក់និទស្សន៍លើការបង្រៀនភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ ស្តីពីព្យព្ជានៈ “ស” និង “ហ” ដោយអ្នកគ្រូ…