បទបង្ហាញស្តីពី “បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំណេះទូទៅ”

ដើម្បីធ្វើឱ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សទទួលបានគុណភាព និងវិន័យល្អ  សណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ លុះត្រាតែសិស្សានុសិស្សប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិន័យ សិលធម៌ល្អ និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្រ។ ដូចនេះហើយ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…