អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

“អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអាមេរិចភ្ជាប់ខួរក្បាលមនុស្សតាម Wireless ទៅប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើកដំបូង” អត្ថបទដោយ : នាក់ លីណា #MJQE #American Intercon…