បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ (ក្រុម២)

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ (ក្រុម២) ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នំា២០២១…

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ (ក្រុម១)

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ (ក្រុម១) ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នំា២០២១…

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ (ក្រុម២)

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ (ក្រុម២) ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នំា២០២១…

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ (ក្រុម១)

បទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងសីលធម៌ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ (ក្រុម១) ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នំា២០២១…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងរបកគំហើញ

“បច្ចេកវិជ្ជាកំពូលទាំង១០ ក្នុងការជំរុញបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ របស់ពិភពលោក” អត្ថបទដោយ : ហ៊ុល សារួន #MJQE#AmericanInterconSchool ពិភពលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ និងវិវត្តន៍ទៅមុខដោយឥតឈប់ឈរ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ

“ពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តសាមញ្ញៗអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនឱ្យរឹងមាំ” អត្ថបទដោយ : ហុកសេង ប៊ុនឈឿន #MJQE #American Intercon School ជាធម្មតា…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការរស់នៅ

“កន្លែងការងារគឺជាផ្ទះរបស់យើង” អត្ថបទដោយ : លុយ វិបុល #MJQE#AmericanInterconSchool កាលដើមឡើយ ខ្ញុំមិនសូវយល់ឃ្លានេះទេ ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងរៀននៅឡើយ ជាពេលដែលមិនទាន់ចេញបម្រើការងារ។…