អត្ថបទព័ត៌មាន ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ ការកម្សាន្ត និងការអប់រំ៖ ក្រោមប្រធានបទការប្រកួតគូរគំនូរ និងតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង