ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ រៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2

កាលពីថ្ងៃទី23 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ  ក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ទី2  បានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន​​​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។…

បទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍

កាលពីថ្ងៃទី០៣​ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្អូនៗក្រុមយុវសិស្សស្ម័គ្រចិត្តចង្កឹះចម្រុះ​ នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០​…

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​

កាលពីថ្ងៃ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី សុខភាពផ្លូវភេទ…

​បទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន”

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា អ្នកគ្រូ សារ៉ាត ម៉ារីណូ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាលា​រៀន អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​…

បទបង្ហាញស្តីអំពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១២១

កាលពីថ្ងៃទី​០៤ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១២១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំប្រសិទ្ធិ…

ការធ្វើបទបង្ហាញ ប្រធានបទ ការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក

កាលពីថ្ងៃទី២៦ កន្លងទៅនេះគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការធ្វើបទបង្ហាញ ប្រធានបទ ការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក ដោយអ្នកគ្រូ ម៉េះ…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរអំពីសម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ ដោយលោកគ្រូ ញ៉ាវ ម៉េត…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម អំពីការប្រើប្រាស់ដីនៅតាមតំបន់នានា ដោយអ្នកគ្រូ ប៉ែន…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត អំពីចំណីអាហារស្អាត

កាលពីថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត អំពីចំណីអាហារស្អាត ដោយអ្នកគ្រូ ស៊ុំ…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ អំពីបុរសំណេរ

កាលពីថ្ងៃទី១១​ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ អំពីបុរសំណេរ ដោយអ្នកគ្រូ មឿន…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម

កាលពីថ្ងៃទី៧​ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍  មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម អំពីការបង្ការគ្រោះថា្នក់តាមដងផ្លូវ ដោយអ្នកគ្រូ ម៉ុន…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាចម្រៀង បទកូនកំប្រុក

កាលពីថ្ងៃទី៧​ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាចម្រៀង បទកូនកំប្រុក ដែលដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត

កាលពីថ្ងៃទី​០៤​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ នៅ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខា​ទួលគោកបានរៀបចំការ​បង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត អំពីធាតុអាកាស ដោយអ្នក…

បទបង្ហាញស្តីពី វិធីសាស្រ្តបង្រៀនអំណាន ដោយអ្នកគ្រូ ប៉ាត សុវណ្ណារ៉ា

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ សាខា​ទួលគោកបានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរស្ដីពី “ វិធីសាស្រ្តបង្រៀនអំណាន”…

បទបង្ហាញស្តីពីដំណើរការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០១៧-២០១៨ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី១០​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលារៀន ​អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានបើកវគ្គខ្លីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមស្ដីពី ​ការចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០១៧-២០១៨ ដល់​បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធផ្នែកលេខាធិការ…