ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច ​លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច ​លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២ នៃសាលាររៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៣ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជុំទី២ នៃសាលាររៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី២

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី២ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន…

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបានរៀបចំការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស…

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ ជុំទី១

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ ជុំទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គជម្រុះជុំទី១

ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេស លើកទី៤ វគ្គជម្រុះជុំទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មានកម្មវិធីសិក្សាច្បាស់លាស់ និងសម្បូរបែប…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ គួច លើកទី៩ ជុំទី១ និងទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ គួច លើកទី៩ ជុំទី១ និងទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី២ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ…

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងទី២

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៨ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងទី២ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​…

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី២ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជម្រុះជុំទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី២ វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងជម្រុះជុំទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច

ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្ត ម៉េងលី​ ជេ. គួច វគ្គជម្រុះជុំទី១ និងទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១១ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤​  ដល់ថ្នាក់ទី៦។

ការប្រកួតតែងសេចក្តី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី១១ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤​  ដល់ថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…