កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំផ្កាម៉ោងដប់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំផ្កាម៉ោងដប់ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ព្រីង សុខឃាង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការរៀបផ្លែឈើ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការរៀបផ្លែឈើ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ហ៊ុន ធារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការរៀបផ្លែឈើ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទេស សុផានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការរៀបផ្លែឈើ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទេស សុផានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ដាំដើមរាសី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤គ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ដាំដើមរាសី សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤គ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ នឹម ស្រីនាង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការដាំត្រកួន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការដាំត្រកួន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ នឹម សុនីតា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១

កម្មវិធីបំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ លី រចនា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

កម្មវិធីបំណិនជីវិត នំប៉័ងទឹកដោះគោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ចេន ស្រីស្រស់ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មូរគួង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ខ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី មូរគួង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ខ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ហ៊ន សុគន្ធា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ពងទាស្ងោរ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ៣

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ពងទាស្ងោរ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ៣ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ឈួន សុកន្និថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការបណ្តុះមើមដំឡូងបារាំង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការបណ្តុះមើមដំឡូងបារាំង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ វ៉ាន់នី និមល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បបរលតជើងជ្រូក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បបរលតជើងជ្រូក សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី២ខ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ គង់ ចន្ថាត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ក្តាមអប់មីសួ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ក្តាមអប់មីសួ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ស៊ុំ ស្រីលីញ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំស្ពៃតឿ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយ​អ្នកគ្រូ ឈួន សុកន្និថា

កម្មវិធីបំណិនជីវិត ការដាំស្ពៃតឿ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយ​អ្នកគ្រូ ឈួន សុកន្និថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្គាស្រុស សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤

កម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្គាស្រុស សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ​ ស៊ែម សីលវន្ត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…