សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អគ្គិសនីវិភាគទឹក ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧​ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ពិនិត្យក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ លាង សុធារី នៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ពិនិត្យក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ លាង សុធារី នៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតទម្រង់ក្នុងបក្សី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ អៀង ណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការញែកល្បាយ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតទម្រង់ស្បែម៉ាតូសូអ៊ីត ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ អ៊ិន ឆាយ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យាប្រធានបទស្តីពី៖ ភ្នំភ្លើង ដឹកនាំដោយ អ្នកគ្រូ ទេព ស្រីនាង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ វិធីញែកល្បាយ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ អុន តុលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអុកស៊ីសែន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអុកស៊ីសែន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ថ្មពិលដាញ៉ែល និងថ្មពិលអេឡិចត្រូលីត (ផ្លែឈើ) ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ យូ សីហា នៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អត្រាមាត្រអាស៊ីតខ្សោយ និងបាសខ្លាំង (អត្រាកម្ម) ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ អុន តុលា នៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរីកមាឌនៃឧស្ម័ន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ណឹម កញ្ញា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ថ្មពិលដាញ៉ែល និងថ្មពិលផ្លែឈើ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សល់ មិនា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរលាយចូលគ្នារវាងសមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ និងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុង ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ យូ សីហា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…