សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតបេះដូងជ្រូក

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតបេះដូងជ្រូក ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ លាង សុធារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរកវត្តអាស៊ីត បាសក្នុងសូលុយស្យុងមួយចំនួន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរកវត្តអាស៊ីត បាសក្នុងសូលុយស្យុងមួយចំនួន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការកំណត់ក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការកំណត់ក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ អៀង ណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតសរីរាង្គក្នុងបក្សី

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ សង្កេតសរីរាង្គក្នុងបក្សី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការកំណត់ក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការកំណត់ក្រុមឈាម និងកត្តារេស៊ីស ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ លាង សុធារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតសរីរាង្គក្នុងរបស់បក្សី

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតសរីរាង្គក្នុងរបស់បក្សី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ អៀង ណារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អត្រាកម្មអាស៊ីតខ្លាំង បាសខ្លាំង

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អត្រាកម្មអាស៊ីតខ្លាំង បាសខ្លាំង ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សល់ មិនា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អង្គធាតុចម្លង និងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ អង្គធាតុចម្លង និងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សាឯម ទងវង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរលាយចូលគ្នារវាងសមាសធាតុ អ៊ីយ៉ុង និងកូវ៉ាឡង់

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរលាយចូលគ្នារវាងសមាសធាតុ អ៊ីយ៉ុង និងកូវ៉ាឡង់ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ យូ សីហា នៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១0 មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតស្តូម៉ាតនៅលើស្លឹករុក្ខជាតិ និងបាច់សរសៃនាំ

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១0 មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតស្តូម៉ាតនៅលើស្លឹករុក្ខជាតិ និងបាច់សរសៃនាំ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរីកមាឌនៃឧស្ម័ន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការរីកមាឌនៃឧស្ម័ន ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ណឹម កញ្ញា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអុកស៊ីសែន

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអុកស៊ីសែន ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ សេង វណ្ណៈ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការពិនិត្យស៊ីឡែម និងផ្លូអែមរបស់រុក្ខជាតិ

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការពិនិត្យស៊ីឡែម និងផ្លូអែមរបស់រុក្ខជាតិ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ លាង សុធារី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការពិនិត្យខួរក្បាលថនិកសត្វ

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការពិនិត្យខួរក្បាលថនិកសត្វ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…