សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ

កាលពីថ្ងៃទី​21 ខែមករា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី 10ឃ ធ្វើពិសោធក្រោមប្រធានបទ​ “សង្កេតប្រទីសទឹកសាប”។…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

កាលពី​ថ្ងៃទី១៨​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០​ កន្លងទៅ​នេះ​ អ្នកគ្រូ លាង សុធារី បាន​ដឹកនាំ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី៧​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៨ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ អ្នកគ្រូ សល់ មីនា បាន​ដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី៨ ធ្វើពិសោធ មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យាក្រោមប្រធានបទ…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់នូវខ្លឹមសារមេរៀន អ្នកគ្រូ ជា ​តារា បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សថ្នាក់ទី១០​ ធ្វើពិសោធ លើមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ ខ្សែដែនម៉ាញេទិច។ សម្រាប់សម្ភារក្នុងការពិសោធន៍មានដូចជា…

សកម្មភាពពិសោធរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា​ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ រី សុទ្ធាវី បានដឹកនាំប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក…