អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីវកម្ម

វិធីកាត់បន្ថយឧបសគ្គក្នុងធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នា អត្ថបទដោយ : សំ ស្រស់ ទំនាក់ទំនងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ មិនថាអ្នកជាសិស្ស ឬជាអ្នកធ្វើការងារទេ។ ដើម្បីបញ្ជូនសារ ម្នាក់ៗត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានល្អ។…