ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ

“គោលការណ៍សំខាន់ៗ៣ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ” អត្ថបទដោយ : ឃី គីមស្រៀ #MJQE#AmericanInterconSchool ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់វិស័យអប់រំនៅក្នុងសតវត្សទី២១នេះ។ អ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថា បច្ចុប្បន្ននេះការអប់រំគ្រប់ថ្នាក់…