ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស គឺផ្តល់ឱ្យសិស្សទទួលបាននូវមោទនភាព សាមគ្គីភាព និងភាពរីករាយក្នុងសាលារៀន ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីសហគមន៍នៃសាលារៀន ជាមួយការជំរុញនូវស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមដឹកនាំ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងផ្សេងៗ មិនថាក្នុងសាលារៀន​ឬក្នុងសហគមន៍ក្នុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួន និងសហគមន៍ឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ឈានទៅរកឧត្តមភាព។
 

បេសកកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សាមានគោលដៅបេសកកម្មសំខាន់ៗដូចជា៖

  • ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបណ្តុះនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ តាមរយៈការរៀបចំ និងការអនុវត្តសកម្មភាព និងបង្កើតជាគម្រោងផែនការផ្សេងៗ។
  • ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការរៀបចំកម្មវិធី ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ដែលជាការរួមចំណែកក្នុងស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយសាមគ្គីភាព និងមោត្តភាព ។
  • ជួយដល់សហគមន៍ផ្សេងៗដែលពុំមានឱកាសតាមរយៈគម្រោងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។
  • ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទេពកោសល្យក្នុងកម្មវិធីផ្សេង និងស្នាដៃក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្សេងទាំងក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។
  • ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធ គំនិតច្នៃប្រតិដ្ឋ ដើម្បីអភវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាសិស្សឱ្យលូតលាស់ទៅមុខជានិរន្ត៍ក្នុងបរិបទនៃ បរិវត្តកម្មឌីជីថល។