កីឡាដើម្បីសុខភាព

ដើម្បីជាសក្ខីភាពសបញ្ជាក់​នូវការ​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​តាម​កម្រិត​ភូមិសិក្សា និង​ដើម្បី​ជា​ចំណង​អនុស្សាវរីយ៍​ក្នុង​ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស ដែលបានបញ្ចប់កម្រិតថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ដោយជោគជ័យនៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។