សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

២០២២-២០២៣

សៀវភៅ ៥

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

២០២១-២០២២

សៀវភៅ ៤

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

សៀវភៅ ៥

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០២០-២០២១

សៀវភៅ ៤

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

សៀវភៅ ៥

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០១៩-២០២០

សៀវភៅ ៤

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

សៀវភៅ ៥

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)

២០១៨-២០១៩

សៀវភៅ ៤

ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ

ថ្នាក់មត្តេយ្យ

ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)

សៀវភៅ ៥

ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)