អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីវកម្ម

គន្លឹះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសម្ភាសការងារ អត្ថបទដោយ : សុង ចរិយា នៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នការងារដ៏ចង្អៀត មានអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារជាច្រើន អ្នកតែងតែងប្រឈមនឹងឧបសគ្គ ក៏ដូចជាការរាំងស្ទះជាច្រើននៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារ ដែលជាការពិតដោយសារការមានចំណេះដឹងតិចតួចទៅលើវិធីក្នុងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការងារ។…