ដំណើរការចុះឈ្មោះ​ចូល​រៀន​សម្រាប់​សិស្ស​បច្ចុប្បន្ន